تسهیلات مساقات

 مشاور هونام

مساقات چیست؟

مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن، مساقات هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بانک یا موسسه مالک عین و یا منفعت باغات و درختان مثمر باشد یا به هر عنوان دیگر مجاز به تصرف و بهره‌برداری از آنها باشد. برای تامین مالی عوامل دیگر نظیر آب، کود، سم و وسیله حمل و نقل نیز قابل استفاده می‌باشد. حداکثر مدت مساقات یکسال می‌باشد در صورتی که مدت یکسال برای ثمره کافی نباشد، مدت قرارداد به نحوی تعیین خواهد شد که ثمره حاصل گردد.

تسهیلات مساقات
 مشاور هونام

در حال بروز رسانی